1. Všeobecné ustanovenia

Naša spoločnosť VOMIS-gas,s.r.o. realizuje svoju činnosť formou veľkoobchodu. To znamená, že svoj tovar predáva len oprávneným fyzickým a právnickým subjektom. Predpokladom obchodných vzťahov je, že odberateľ je oprávnený podnikať v danom odbore a má na to príslušné oprávnenie (platný Živnostenský list). Z uvedeného vyplýva, že obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré ďalšie súvisiace s podnikaním upravuje Zákon č. 513/91 Zb. v neskoršom znení – Obchodný zákonník. Kupujúci vykonaním objednávky akceptuje obchodné podmienky na dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim.

2. Spôsoby objednania a dodania

Objednávky prijímame, e-mailom, písomne,alebo telefonicky. Prosíme o presné označenie požadovaného výrobku pri objednávkach.
V prípade, že požadujete výrobok, ktorý nie je uvedený na našej web-stránke – zadajte nám údaje o výrobku a my sa Vám budeme snažiť vyhovieť.
Objednaný tovar distribuujeme našou vlastnou dopravou do troch dní od objednávky,alebo po dohode so zákazníkom zásielkovou službou max.do 48 hod.

3. Ceny

● Ceny sú uvedené bez DPH (aj s DPH)
● Doprava realizovaná našou firmou je v cene tovaru. Doprava zásielkovou službou sa účtuje podľa platných cenníkov (pošta, kuriérnou službou, atď)

4. Platby

Pre zákazníkov, ktorí majú s našou firmou uzatvorenú Rámcovú kúpnu zmluvu, platia dohodnuté splatnosti faktúr na zmluvách.
U klientov, ktorí nedodržujú termíny splatnosti faktúr nebude táto forma možná.
Ostatným zákazníkom je tovar zaslaný na dobierku alebo na predfaktúru, pri osobnom odbere platba v hotovosti.

5.Výhrada vlastníctva

Predávajúci si týmto vyhradzuje, že tovar zostáva až do úplného uhradenia zmluvnej ceny jeho vlastníctvom. Počas tejto doby nesmie kupujúci tento tovar bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho previesť na tretiu osobu, ani nesmie žiadnej tretej osobe zriadiť k tomuto tovaru záložné právo. Počas tejto doby je povinný postarať sa riadne o tovar, aby nedošlo k jeho poškodeniu, zničeniu alebo strate.

6.Zálohy,zapožičanie tlakových nádob

Tlakové nádoby/fľaše sú vratné obaly. Za požičanie sa účtuje poplatok vo výške 0,30€/ks/deň (opotrebovanie/amortizácia obalu). Ak kupujúci vráti obal do 21 dní od zakúpenia chladiacej látky, poplatok nie je účtovaný. Ak kupujúci vráti obal 22. deň a neskôr, poplatok sa účtuje od 1. dňa zapožičania.
V prípade, že odberateľ obal nevráti do 90 dní, bude účtovaný/predaný v zmysle platného cenníka

7.Reklamačný poriadok

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob, miesto reklamácie a postup pri riešení prípadných reklamácii. Pri reklamácii sa postupuje v súlade s týmto
reklamačným poriadkom a za dodržania príslušných zákonných noriem. Nakoľko naša obchodná spoločnosť realizuje obchodnú činnosť výlučne v rámci
veľkoobchodu, prípadné nároky na zodpovednosť za vady sa posudzuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a nie podľa Občianskeho zákonníka, resp. Zákona na ochranu spotrebiteľa.
2. Podľa § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka platí, že dĺžka záručnej doby záleží od jej vymedzenia v zmluve, v záručnom liste alebo na obale. Konkrétnu dĺžku záručnej doby Obchodný zákonník neustanovuje, jej určenie sa ponecháva na zmluvné voľnosti predávajúceho a kupujúceho. Naša firma striktne kopíruje dĺžku záručnej doby, ktorú si stanovujú jednotliví výrobcovia resp. subdodávatelia v rámci EU. Dĺžka záručnej doby našej spoločnosti je od 6 do 24 mesiacov od dátumu predaja. Každý klient by sa mal oboznámiť s konkrétnymi záručnými podmienkami najneskôr pri kúpe tovaru, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam.
3. Reklamácie sa vzťahujú na preukázateľné funkčné chyby spôsobené výrobnou chybou, zistené po prevzatí tovaru alebo počas jeho používania v súladu s jeho určením.Základnou podmienkou pre uznanie prípadnej reklamácie funkčnosti a kvality tovaru je skutočnosť, že montáž a s tým spojenú servisnú činnosť vykonala osoba odborne spôsobilá a oprávnená vykonávať opravy toho, ktorého zariadenia (platný živnostenský list).
4. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené servisným technikom, resp. užívateľom počas používania tovaru neodborným zásahom, mechanickým
poškodením, alebo ak zariadenie nebolo prevádzkované v štandardných prevádzkových podmienkach ( napr. zlá kvalita vody a v dôsledku toho dochádza k
nadmernej tvorbe vodného kameňa ), zlé elektrické zapojenie, nesprávne diagnostikovaná chyba, špatné odstránenie pôvodnej chyby ,pre ktorú došlo k
poruche spotrebiča a v dôsledku pretrvávajúcej chyby dôjde k poškodeniu nového náhradného dielu.
Poznámka: Uvedené príklady nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu v konečnom dôsledku viesť k odmietnutiu reklamácie. Preto sa jednotlivé prípady posudzujú prísne individuálne.
5. Je neprípustné, aby konečný spotrebiteľ uplatňoval reklamáciu priamo u našej spoločnosti . A to ani v prípade, že tovar – náhradný diel spotrebiteľ kúpil u inej obchodnej spoločnosti pre vlastnú potrebu, nakoľko ani tento postup neruší povinnosť, že spotrebiteľ musí reklamáciu v prvom rade uplatniť u servisného technika (osoba odborne spôsobilá a oprávnená vykonávať opravy – platný Živnostenský list), ktorý realizoval opravu jeho spotrebiča, a ktorý na mieste môže odborne posúdiť vzniknutú situáciu a na základe zistenej situácie vypracuje svoje stanovisko, ktoré zahrnie do montážneho listu, ktorý už vystavil pri ukončení príslušnej opravy.
6. Reklamovaný tovar musí byť fyzicky dodaný našej firme spolu s reklamačným protokolom na posúdenie oprávnenosti reklamácie. Reklamovaný tovar musí byť kompletne dodaný a musí byť poslaný ako obyčajná zásielka,nie na dobierku. V prípade, že nedokážeme relevantne posúdiť uplatnenú reklamáciu bude tovar neodkladne postúpený na vyjadrenie výrobcu, resp. subdodávateľovi. Naša spoločnosť zásadne odmieta riešenie reklamácie cez telefón.
7. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci nesie priame materiálové náklady na odstránenie závad. Predávajúci neuhrádza dopravné náklady ani ďalšie prípadné nepriame náklady a to ani v prípade uznanej reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za škodu na tovare alebo majetku vzniknutú neodbornou
manipuláciou, montážou a užívaním. V prípade nutnosti je predávajúci oprávnený požadovať predloženie dokladov o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá vykonala montáž.
Reklamovaný tovar musí byť vždy dodaný so sprievodnou dokumentáciou, ktorá obsahuje:
reklamačný protokol – odborný popis závady a kedy bol komponent zakúpený (číslo faktúry,pokladničný doklad)
čitateľnú kópiu montážneho listu (opravenky):
-tj. doklad, že opravu (výmenu) uskutočnila osoba oprávnená (platný živnostenský list) a odborne spôsobilá (predovšetkým u elektrických vyhradených zariadení)
– o aké zariadenie sa jedná (typ, model)
Dodatočne „vyrábanú“ dokumentáciu nie je možné akceptovať !
Reklamačný protokol nájdete v sekcií „Na stiahnutie“
8. Otázky, ktoré nie sú upravené v tomto reklamačnom poriadku sa riadia príslušnou legislatívnou úpravou, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/91 Zb. v neskoršom znení – Obchodný zákonník.
Ochrana informácií:
Všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu našej firmy, a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či nijako zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované na dobu neurčitú z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov. Zákazník využívaním služieb prevádzkovateľa dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie zákazníka (meno, adresa, IČO, DIČ, telefón, e-mail), ktoré sa ďalej doplňujú pri uskutočnení objednávky. Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databáze (zrušenie registrácie). O zrušenie registrácie a vymazanie osobných údajov môžete požiadať kedykoľvek na kontaktné údaje našej firmy.